Наредба за изменение на Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии

        В ”Държавен вестник”, бр. 23 от 19.03.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издадена от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет. Същата влиза в сила от деня на обнародването й. Текстът на нормативния акт може да намерите на следния линк:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=AA860DFEE0F7A2B07C0273D945671E3B?idMat=156631

19.03.2021