Новини

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии

        В ”Държавен вестник”, бр. 23 от 19.03.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издадена от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет. Същата влиза в сила от деня на обнародването й. Текстът на нормативния акт може да намерите на следния...

19.03.2021
Наредба за изменение на Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материалното стимулиране на обществените възпитатели

В «Държавен вестник», бр. 9 от 02.02.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материалното стимулиране на обществените възпитатели, издадена от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет. Същата влиза в сила от 01.01.2021 г. Текстът на нормативния акт може да намерите на следния линк:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=E58BEB1FA643F5F58B6E8A3262520F7E?idMat=155410

04.02.2021