Новини

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт“
...

СПИСЪК

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

 

за длъжността „главен експерт“ в администрацията на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН), обявен със Заповед № РД-11-З-12 от 23.11.2018 г. на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

      1. Изисквани

13.12.2018
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „младши експерт“
...

СПИСЪК

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

 

за длъжността „младши експерт“ – 2 щатни бройки в администрацията на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН), обявен със Заповед № РД-11-З-13 от 23.11.2018 г. на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

 

      I.  Таблица за преценка на представените документи от

13.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-11-З-13 от 23.11.2018 г. на Председателя на ЦКБППМН, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, гр. София 1000, бул. „Дондуков“ № 9, ет. 4, тел. 02/981-11-33, обявява конкурс за длъжността

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 2 (две) щатни длъжности

в  администрацията на „Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и...

26.11.2018