Събития

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА МКБППМН 2018

              В периода 10 – 16.06.2018 г. в гр. Хисаря се проведе Националната среща – семинар на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) - 2018 г. Националните срещи се организират ежегодно от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните  и непълнолетните (ЦКБППМН) в изпълнение на законово регламентираните й функциина координация, ръководство и контрол върху дейността на местните...

10.06.2018