Събития

Проектт на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04. 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Обн. ДВ. бр. 38 от 2005 г., в сила от 01.01.2005

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04. 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Обн. ДВ. бр. 38 от  2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) се приема на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) и влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

            Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на...

15.02.2021
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материалното стимулиране на обществените възпитатели (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм., бр. 20 от 2001 г., бр. 110 от 2003 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 9 от 2009 г.) се приема на основание

Съгласно чл. 42 от Закона за БППМН за обществени възпитатели се определят лица с необходимата подготовка и опит. Това са високо квалифицирани специалисти – педагози, психолози, социални педагози, лекари, общественици, юристи, спортни деятели и пр. Възпитателната мярка, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН -  “поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” е една от най-ефективните и дава възможност  корекционно-възпитателната работа с детето да се осъществява без отделянето му от семейството. Общественият възпитател...

18.12.2020
НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА МКБППМН 2018

              В периода 10 – 16.06.2018 г. в гр. Хисаря се проведе Националната среща – семинар на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) - 2018 г. Националните срещи се организират ежегодно от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните  и непълнолетните (ЦКБППМН) в изпълнение на законово регламентираните й функциина координация, ръководство и контрол върху дейността на местните...

10.06.2018