Проектт на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04. 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Обн. ДВ. бр. 38 от 2005 г., в сила от 01.01.2005

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04. 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Обн. ДВ. бр. 38 от  2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) се приема на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) и влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

            Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, право да получават възнаграждения за корекционно възпитателната работа с  подрастващите имат не само обществените възпитатели, но и членовете, които са включени в състава на местната комисия. Размерите на възнагражденията за различните видове дейности, свързани с ангажираността на членовете на местните комисии, се определят от Председателя на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет.

             При прилагане на Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се наблюдава  изоставане по отношение на определянето на размера на възнагражденията на специалистите, работещите в системата на работа с деца с девиации в поведението.  Посоченото обстоятелство оказва влияние върху мотивацията за работа на специалистите и върху подбора на кадрите, които може да привлече към дейността си една местна комисия. 

             След актуализирането на Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материалното стимулиране на обществените възпитатели, възниква необходимостта да се актуализира и Наредба № 3 от 19.04. 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 Предвид провеждането на предстоящите избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. е необходимо в спешен порядък да бъде извършена посочената промяна в нормативния акт, поради което е определен 14 - дневен срок за постъпване на предложения и становища поПроекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04. 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Мотивите и проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04. 2005 г. на разположение в секция "ДОКУМЕНТИ" - "ЗАКОНИ И ПАВИЛНИЦИ".

15.02.2021