Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материалното стимулиране на обществените възпитатели (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм., бр. 20 от 2001 г., бр. 110 от 2003 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 9 от 2009 г.) се приема на основание

Съгласно чл. 42 от Закона за БППМН за обществени възпитатели се определят лица с необходимата подготовка и опит. Това са високо квалифицирани специалисти – педагози, психолози, социални педагози, лекари, общественици, юристи, спортни деятели и пр. Възпитателната мярка, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН -  “поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” е една от най-ефективните и дава възможност  корекционно-възпитателната работа с детето да се осъществява без отделянето му от семейството. Общественият възпитател работи и със семейството на криминално проявеното дете, и по този начин оказва педагогическа и психологическа подкрепа и на родителите. Дейността на обществените възпитатели към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по изпълнението на  Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, е съществена, видно от представените годишни отчетни доклади за дейността на ЦКБППМН и местните комисии през последните години.

В резултат от прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Председателя на ЦКБППМН  се очаквада се повиши мотивацията и заинтересоваността на специалистите към ресора. Мотивирането на обществените възпитатели, чрез повишаване на размера на възнаграждението им за постигнатите резултати при работата с деца с девиантно  поведение цели да подкрепи стремежа  на специалистите за реализиране в тази сфера, да повиши професионалното им самочувствие и ангажираност към високо отговорната сфера на дейност.

Мотивите и проекта за Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 са на разположение в секция "ДОКУМЕНТИ" - "ЗАКОНИ И ПАВИЛНИЦИ".

18.12.2020