Наредба за изменение на Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материалното стимулиране на обществените възпитатели

В «Държавен вестник», бр. 9 от 02.02.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материалното стимулиране на обществените възпитатели, издадена от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет. Същата влиза в сила от 01.01.2021 г. Текстът на нормативния акт може да намерите на следния линк:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=E58BEB1FA643F5F58B6E8A3262520F7E?idMat=155410

04.02.2021