СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „младши експерт“

СПИСЪК

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

 

за длъжността „младши експерт“ – 2 щатни бройки в администрацията на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН), обявен със Заповед № РД-11-З-13 от 23.11.2018 г. на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

 

      I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

            1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка (ако има такива);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

     2.1 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

2.2 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 

№ по

ред

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Представeни ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Марио Александров Петров

да

да

няма

2.

Денис Георгиев Асенов

да

да

няма

3.

Теодора Георгиева Георгиева

да

да

няма

4.

Ангел Иванов Рабаджийски

да

да

няма

5.

Анна Василева Неделкова-Стоименова

да

да

няма

6.

Дарина Койчева Кавалова

да

да

няма

7.

Лазарина Томова Цолова

да

да

няма

8.

Надежда Емилова Кръстева

да

да

няма

9.

Петя Димитрова Хинкова

да

да

няма

10.

Латинка Георгиева Радкова

да

да

няма

11.

Елеонора Борисова Йорданова

да

да

няма

12.

Михаил Петров Герговски

да

да

няма

13.

Любомир Петров Андонов

да

да

няма

14.

Ивайло Николаев Станимиров

да

да

няма

15.

Виолета Милчева Милчева-Иванова

да

да

няма

16.

Станислава Димитрова Георгиева

да

да

няма

17.

Ивайло Бориславов Саправлийски

да

да

няма

18.

Ясен Петров Танев

да

да

няма

19.

Митко Георгиев Делев

да

да

няма

20.

Мадлен Ценкова Стоянова

да

да

няма

21.

Миглена Пламенова Божилова

да

да

няма

 

II.  Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

а)  Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Марио Александров Петров
 2. Денис Георгиев Асенов
 3. Теодора Георгиева Георгиева
 4. Ангел Иванов Рабаджийски
 5. Анна Василева Неделкова-Стоименова
 6. Дарина Койчева Кавалова
 7. Лазарина Томова Цолова
 8. Надежда Емилова Кръстева
 9. Петя Димитрова Хинкова
 10. Латинка Георгиева Радкова
 11. Елеонора Борисова Йорданова
 12. Михаил Петров Герговски
 13. Любомир Петров Андонов
 14. Ивайло Николаев Станимиров
 15. Виолета Милчева Милчева-Иванова
 16. Станислава Димитрова Георгиева
 17. Ивайло Бориславов Саправлийски
 18. Ясен Петров Танев
 19. Митко Георгиев Делев
 20. Мадлен Ценкова Стоянова
 21. Миглена Пламенова Божилова

 

     Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 10.01.2019 г., от 10.00 часа в сградата на Министерския съвет на адрес: бул. Дондуков № 1, служебен вход.

     Въпросите на теста ще са свързани с Конвенцията за правата на детето, Наказателния кодекс, Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Закона за държавния служител, Правилника за устройството, организацията и дейността на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет.

 

    б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати – няма недопуснати кандидати.

 

 

           

Председател на конкурсната комисия:              /п/

Константин Томанов

13.12.2018