СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт“

СПИСЪК

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

 

за длъжността „главен експерт“ в администрацията на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН), обявен със Заповед № РД-11-З-12 от 23.11.2018 г. на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

      1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива);
 • Други документи, доказващи езикови и допълнителни квалификации на кандидата.

 

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

     2.1 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

2.2 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 

№ по

ред

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Представeни ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Силвия Василева Свиленова

да

да

няма

2.

Теодора Георгиева Георгиева

да

да

няма

3.

Ангел Иванов Рабаджийски

да

да

няма

4.

Ива Венциславова Ангелова

да

да

няма

5.

Дарина Койчева Кавалова

да

да

няма

6.

Теодор Юлианов Цанков

да

да

няма

7.

Латинка Георгиева Радкова

да

да

няма

8.

Виолета Христова Йорданова

да

да

няма

9.

Силвета Гарабед Папазян-Киселова

да

да

няма

10.

Мирослав Красимиров Митрев

да

да

няма

11.

Мадлен Ценкова Стоянова

да

да

няма

12.

Миглена Пламенова Божилова

да

да

няма

13.

Михаил Петров Герговски

да

да

няма

 

 

II.  Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

а)  Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Силвия Василева Свиленова
 2. Теодора Георгиева Георгиева
 3. Ангел Иванов Рабаджийски
 4. Ива Венциславова Ангелова
 5. Дарина Койчева Кавалова
 6. Теодор Юлианов Цанков
 7. Латинка Георгиева Радкова
 8. Виолета Христова Йорданова
 9. Силвета Гарабед Папазян-Киселова
 10. Мирослав Красимиров Митрев
 11. Мадлен Ценкова Стоянова
 12. Миглена Пламенова Божилова
 13. Михаил Петров Герговски

    

      Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 08.01.2019 г., от 10.00 часа в сградата на Министерския съвет на адрес: бул. Дондуков № 1, служебен вход.

          Въпросите ще са свързани с Конвенцията за правата на детето, Наказателния кодекс, Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Закона за държавния служител, Правилника за устройството, организацията и дейността на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, Правилника за детските педагогически стаи, Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати, Правилника за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

 

    б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати – няма недопуснати кандидати.

 

 

Председател на конкурсната комисия:              /п/

Константин Томанов

13.12.2018