Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-11-З-12 от 23.11.2018 г.на Председателя на ЦКБППМН, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, гр. София 1000, бул. „Дондуков“ № 9, ет. 4, тел. 02/981-11-33, обявява конкурс за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – 1 (една) щатна длъжност

в администрацията на „Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните...

26.11.2018