НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА МКБППМН 2018

              В периода 10 – 16.06.2018 г. в гр. Хисаря се проведе Националната среща – семинар на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) - 2018 г. Националните срещи се организират ежегодно от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните  и непълнолетните (ЦКБППМН) в изпълнение на законово регламентираните й функциина координация, ръководство и контрол върху дейността на местните комисии.

              В националната среща – семинар участват секретарите на местните комисии за БППМН в цялата страна, разделени на две групи. За поредна година интерес към срещата проявиха и кметове и зам. кметове – председатели на местни и районни комисии.

              Срещата беше открита от секретаря на ЦКБППМН г-н Константин Томанов. Участниците бяха приветствани от г-жа Тони Илиева – зам. кмет и председател на МКБППМН в община Хисаря.

              Г-н Томанов изнесе лекция, посветени на децата-чужденци и децата – бежанци, правният им статут, защитата на правата им и отграничаването на нелегални мигранти от жертви на трафик и лекция за ролята на бащата в съвременния свят за развитието на детето.

              Доц. Гинка механджийска от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ запозна участниците с насочването на случаи на деца с девиантно и делинквентно поведение към социални услуги и възможностите за използване на  трудовата терапия в програмите за превенция.

              Интерес предизвика презентацията на д-р Борислав Станчев и Добромир Досев – членове на ОбКБППМН във Варна, посветена на предизвикателствата, пред които сме изправени от дизайнерските дроги, канабиса и синтетичните канабиноиди.

              Бяха представени и добри практики на местни комисии от страната. Секретарят на Общинската комисия за БППМН – Варна Ани Абрашева представи  програмата „Връстници обучават връстници“. Диана Господинова – секретар на МКППМН – Разград представи специфичните подходи на комисията при организиране на първичната превенция на училищните общности. Лятната програма на МКБППМН – Стара Загора „Моят свят в моя град“, включваща ежедневни занимания на децата през лятото, беше представена от Донка Вътева – секретар на местната комисия.

              По традиция в програмата на националната среща – семинар включва и решаване на сложни и трудни казуси от практиката. За целта участниците бяха разделени на малки групи. Решаването на казусите предизвика особен интерес, спорове и обсъждания.

10.06.2018