За комисията

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет

Адрес за контакти