За комисията

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и на форматите, в които е достъпна за сферата на дейност на ЦКБППМН.

Информация, публикувана на сайта на ЦКБППМН

1.

Наименование, адрес , телефон

html

2.

Правилник за устройството, организацията и дейността на ЦКБППМН към МС

pdf

3.

Закони, правилници, наредби, проекти на нормативни актове и вътрешни правила за организацията на дейност в ЦКБППМН към МС

pdf

4.

Методически материали - образци

pdf

5.

Годишни отчетни доклади за дейността на МКБППМН и ЦКБППМН

pdf

6.

Изследвания свързани с дейността на ЦКБППМН

pdf

7.

Подлежащата на публикуване информация по ЗПКОНПИ

pdf, xls

8.

Обявления за конкурси за държавни служители

html

 

 

Адрес за контакти