ОБЯВЛЕНИЕ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-11-З-13 от 23.11.2018 г. на Председателя на ЦКБППМН, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, гр. София 1000, бул. „Дондуков“ № 9, ет. 4, тел. 02/981-11-33, обявява конкурс за длъжността

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 2 (две) щатни длъжности

в  администрацията на „Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“

1. Област на дейност:

- Подпомагане на дейността на по-високите нива в администрацията на ЦКБППМН;

- Събиране и систематизиране на информация,  обработка на база данни,  проучване и обобщаване на различни практики и алтернативни решения, във връзка с дейността на администрацията на ЦКБППМН; 

- Подпомагане изготвянето на проекти за методически указания по проблемите на превенцията и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

- Подпомагане подготовката на доклади, указания, документи, материали, планове, програми на ЦКБППМН;

2. Размер на основната заплата за длъжността:  510 лв.

3. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

3.1.Образование – висше; образователно-квалификационна степен –„професионален бакалавър по…“

3.2.Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква или Минимален ранг V младши (ако има придобит такъв).

4. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

4.1. Област на висше образование – хуманитарни, социални стопански и правни науки;

4.2. Работа с компютър – владеене на MS Office.

5. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

6.1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

6.3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка (ако има такива);

6.5. Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

7. Място и срок за подаване на документите: Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, гр. София, бул. „Дондуков“ 9, ет. 4, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в срок - 10 дни от публикуване на обявлението.Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

8. При подаване на документите, на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

9. Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа, и на интернет сайта на комисията и на информационното табло на Централната комисия.

10. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, гр. София, бул. „Дондуков“ 9, ет. 4 и на интернет сайта на комисията.

26.11.2018